Handledning Geologi i översikts­planering

Ras, skred och erosion

Ras och skred sker naturligt i känsliga områden men det är många gånger människans påverkan vid exploatering och förändrad markanvändning som initierar ras och skred. Kunskap om vilka områden som är känsliga och vilka förutsättningarna är regionen är därför nödvändig. I större delen av landet är ras och skredproblematiken liten.
Det finns många planeringsunderlag och kunskapsunderlag som är användbara för bedömning av ras och skred förutsättningar. Dessa underlag finns samlade på sidan kartunderlag om ras, skred och erosion på SGI:s hemsida. Här finns även vägledning till användningen av underlagen.

Erosion

Erosion förekommer mer eller mindre längs de flesta vattendrag det är därför bra att ha kunskap om var erosionskänsliga områden finns särskilt när bebyggda områden.  Kraftiga regn kan ge upphov till erosion särskilt i brantare terräng med lätteroderade jordarter. Det här är förhållanden som är lämpliga att ha kontroll på vid planering av exploatering och byggande. Längs huvuddelen av vår kust sker ingen kusterosion men längs vissa kustavsnitt är kusterosion däremot en betydande faktor att ta med i planeringen.

 

Senast ändrad 2020-03-24

Skriv ut