Handledning Geologi i översikts­planering

Allmänna intressen

Allmänna intressen är en central del i kommunernas översiktsplanering och kan vara kopplade till geologiska förutsättningar.

Geologiska kunskapsunderlag och förståelse för de geologiska förutsättningarna är därför användbara för att analysera vilka allmänna intressen som är av betydelse i en kommun. Hänsyn till allmänna intressen är av väsentlig betydelse för en hållbar mark- och vattenanvändning och för utvecklingen av den byggda miljön.

Allmänna intressena är kopplade till målen för en hållbar samhällsutveckling och kan grupperas efter vad de syftar till att uppnå. Allmänna intressen som är beroende av frågeställningar som rör geologiska förutsättningar finns representerade i flera infallsvinklar på allmänna intressen. 

Vid planläggning ska också bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. vattenförhållanden, möjligheterna att ordna vattenförsörjning samt möjligheterna att förebygga vattenföroreningar.

God hushållning Natur- och kulturvärden Klimataspekter och risker Goda miljöförhållanden  Mellankommunala och regionala förhållanden
Riksintressen mineral och malm Landskapets uppbyggnad Ras och skred Miljökvalitetsnormer grundvatten Exploatering och byggande
Vattenförsörjning Naturliga förutsättningar Vattenförsörjning Förorenade områden Vattenförsörjning
Markförhållanden Geologiska naturvärden Kusterosion Radon Ballast

 

Mellankommunala förhållanden

Två mellankommunala förhållanden där geologiska förutsättningar är av betydelse är dricksvattenförsörjning och försörjning av material till bygg- och anläggningsarbeten. Vattenförsörjning och materialförsörjning är ofta regional till sin natur. Grundvatten är en stor källa för dricksvatten såväl enskild som kommunal och är starkt beroende av de geologiska förhållandena. Även möjligheterna att ta fram geologiska material till byggande och infrastruktur beror på geologiska förutsättningar.

God hushållning

En del i att verka för god hushållning med naturresurser och med mark- och vatten i allmänhet är att förstå de geologiska förutsättningarna. Markförhållanden, egenskaper och tillgång naturresurser som grundvatten och mineral styrs av geologiska faktorer. Det här ges bland annat uttryck genom utpekande av riksintressen för värdefulla ämnen eller material, vattenförsörjning samt naturvård.

Klimataspekter och risker

I arbete med klimatanpassning och vid bedömning av risker för ras, skred och erosion är geologiska underlag en viktig del. Markförhållanden, topografi och den geologiska utvecklingen på platsen avgör om området är känsligt för exploatering och kräver särskild uppmärksamhet. Förutsättningar för dricksvattenförsörjning förändras i ett förändrat klimat.

Goda Miljöförhållanden

Miljökvalitetsnormer är styrande för kommunerna och relevanta miljökvalitetsnormer ska redovisas i översiktsplanen. Miljökvalitetsnormen för grundvatten men även andra miljökvalitetsnormer för vatten är kopplade till geologiska förhållanden. Geologiska förutsättningar kan användas för bedömning av risk för påverkan på miljökvalitetsnormer och för att förebygga uppkomst av föroreningsproblem.

Natur- och kulturvärden

Den geologiska mångfalden tillsammans med den biologiska mångfalden utgör naturen. Naturen och människans påverkan på naturen ger i sin tur det landskap vi har omkring oss. Den geologiska mångfalden är en del av innehållet i landskapet och påverkar markanvändning och vegetationens sammansättning. De geologiska förutsättningarna är en förutsättning för ekosystemtjänster och bidrar till en regions identitet.

Senast ändrad 2020-03-06

Skriv ut