Handledning Geologi i översikts­planering

Geologi i natur­vården

Natur- och kulturvärden är kopplade till geologiska miljöer och geologiska miljöer kan i sig vara ett naturvärde. I redovisningen av värdefull natur i kommunen ska även de geologiska naturvärden som finns redovisas. En mycket liten del av de geologiska naturvärden som finns har ett formellt skydd däremot finns ett stort antal riksintressen för naturvård med geovetenskapliga riksvärden.

Geologiska naturvärden är ofta robusta mot störningar men kan skadas av oaktsam exploatering och förändrad markanvändning. Något som ofta karaktäriserar geologiska naturvärden är ofta en del av ett sammanhang som beskriver en geologisk händelse eller utveckling. Förvaltningen av dessa sammanhang är en naturlig del i att beakta geologiska naturvärden. Precis som andra naturvärden kan geovetenskapliga naturvärden vara av betydelse för friluftsliv, besöksnäring och användas för att bygga upp förståelse för naturens mångfald och sammanhang.

Senast ändrad 2020-05-11

Skriv ut

Relaterad information