Handledning Geologi i översikts­planering

Dricks­vatten­försörjning

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat vattenförhållanden, möjligheterna att ordna vattenförsörjning samt möjligheterna att förebygga vattenföroreningar. För en hållbar vattenförsörjning är det därför viktigt med kunskapsunderlag som beskriver resurser av vikt för vattenförsörjningen. Arbetet med att peka ut de för vattenförsörjningen viktiga områdena kan ha utförts i en regional och eller kommunal vattenförsörjningsplan, i en kommunal VA-plan eller som en del i arbetet med översiktsplanen.

I Översiktsplanen kan man med fördel också lyfta fram de vattenresurser som är av vikt för vattenförsörjning, dvs de resurser som är viktiga för kommunens vattenförsörjning och/eller för angränsande kommuners vattenförsörjning. Att områdena lyfts in i översiktsplanen gör att de förankras och kan tas i beaktande i framtida markanvändning vilket är en förutsättning för en tryggad vattenförsörjning. Nuvarande och framtida vattenskyddsområden bör också lyftas fram.

Tillgång på vatten

Förutom vikten av att skydda vattenresurser är tillgång på vatten en förutsättning för bebyggelse och industri. Möjlighet till vattenförsörjning måste därför beaktas tidigt i planeringen både inom och utanför områden med allmän VA-försörjning. För att undvika att det uppstår situationer med brist på vatten i bland annat förtätningsområden bör man i översiktsplanen vid behov redovisa områden utanför det allmänna VA-nätet där det finns risk för vattenbrist. Det här gäller även områden där det finns problem med vattenkvalitet så som förhöjd risk för klorid, radon eller uran. I de fall det finns VA-planer och strategier som beskriver en utbyggnad av det allmänna VA-nätet bör dessa beaktas i arbetet med översiktsplanen. Vattenbrist och översvämningar kan förvärras på grund av klimatförändringar.

En förtätning innebär även ställningstaganden kopplat till enskilda avloppslösningar. Finns en VA-plan och/eller andra utredningar framtagna bör hänsyn tas till dessa. Vid behov kan man i ÖP redovisa områden med betydande svårigheter att lösa den enskilda avloppsfrågan på ett sätt som säkerställer en god hälsa och miljö.

Senast ändrad 2020-05-18

Skriv ut