Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Övervakning av kvantitativ status

16 §

Inom varje vattendistrikt ska ett program för kvantitativ övervakning upprättas. Syftet med programmet är att för alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster tillförlitligt kunna bedöma den kvantitativa statusen och upptäcka trender hos grundvattnets nivåvariationer.

Övervakning av grundvattnets mängd genomförs i syfte att kontrollera om mänskliga ingrepp medför förändringar i grundvattennivåerna som påverkar användning av grundvattnet (t.ex. som dricksvatten) eller påverkar anslutna ytvatten eller grundvattenberoende terrestra ekosystem. Långsiktiga förändringar av grundvattennivåerna kan också leda till förändrade flödesriktningar. Det i sin tur kan ge försämrad grundvattenkvalitet genom saltvatteninträngning eller bidra till att andra föroreningar kan nå grundvattenförekomsten. Syftet med övervakningen är att den ska kunna ge underlag till kartläggningen och riskbedömningen av grundvattenförekomsten och till klassificeringen av kvantitativ status, men även vara en faktor vid bedömningen av kemisk status och vid trendanalyser. Den ska också tjäna som underlag för utformningen av åtgärdsprogram och utgöra stöd vid utvärderingen av åtgärdsprogrammen.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut