Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Parametrar som ska övervakas

20 §

De parametrar som ska ingå i övervakningsprogrammet för grundvattenkvalitet framgår av bilaga 1.

Vid övervakning av kvantitativ status är grundvattennivån den parameter som är obligatorisk att övervaka enligt vattendirektivet, se tabell nedan. För att övervakningen av grundvattennivåer ska kunna bidra till en bedömning av den kvantitativa statusen behöver grundvattennivåmätningarna också relateras till systemets vattenbalans. För att kunna bedöma om en grundvattenförekomst har en långsiktigt hållbar vattenbalans, och därmed uppnår god kvantitativ status, krävs ytterligare information till stöd. I föreskrifterna rekommenderas därför även att man ska registrera hur stort uttag av grundvatten som sker, samt vattenflöden i källor som ytterligare parametrar. Dessa används för beräkning av vattenbalans. I de grundvattenmiljöer där det finns risk för saltvatteninträngning är det naturligtvis en fördel att stödja grundvattennivåmätningarna med kemisk övervakning. De i denna ingående parametrarna anges därför som frivilliga. Kemisk övervakning kan också vara motiverad om man misstänker att förändrade grundvattenflödesriktningar kan innebära att förorenande ämnen tränger in i grundvattenförekomsten (se avsnitt Övervakning av kemisk grundvattenstatus).

 

Tabellen visar ett utdrag ur SGU:s föreskrifter om övervakning (SGU-FS 2014:1). Parametrar som ska ingå i kvantitativ övervakning.
Obligatoriska parametrar Grundvattennivåer
Rekommenderade parametrar som stöd för utvärdering Uttag av grundvatten i förekomsten (om det i en punkt bedöms vara större än 10 m3/dygn), vattenflöden i källor.
Frivilliga parametrar Analys av relevanta kemiska parametrar i förekomster där det bedöms finnas risk att god kvantitativ status inte uppnås eller bibehålls.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information