Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Gränsöverskridande övervakning

22 §

I grundvattenförekomster vars grundvatten flödar över gränsen till eller från en annan medlemsstat ska mätningar och provtagningar göras tillräckligt ofta för att kunna avgöra grundvattnets flödesriktning och hastighet över gränsen och grundvattnets kemiska sammansättning.

Det som framgår i föreskrifterna och i ovanstående avsnitt om kvantitativ övervakning gäller även för grundvattenförekomster som korsar gränsen till en annan medlemsstat. Bestämmelserna i 22 § syftar till att man, om föroreningar förekommer, ska kunna beräkna hur stor nettomängd av dessa som flödar över från det ena landet till det andra. Avsikten är att man vid behov ska kunna sätta in åtgärder som eliminerar transporten av föroreningar.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut