Övervakning (inledande kartläggning)

I den inledande kartläggningen ligger fokus på att hitta uppgifter om övervakning och jämföra dessa mot riktvärden. Resultat från nivåmätningar och analyser av grundvatten i det aktuella magasinet ger ett värdefullt underlag till riskbedömningen. I den fördjupade kartläggningen görs en mer grundlig utvärdering av övervakningen och mätningarna.

Frågor att besvara:

  • Finns det uppgifter om grundvattennivåer från nationell eller regional miljöövervakning? Hämta information på SGU:s webbplats eller från VISS om grundvattenmagasinet är en grundvattenförekomst.
  • Finns det analysresultat från grundvattenprover från nationell eller regional miljöövervakning? Hämta information på SGU:s webbplats.
  • Finns det annan information om grundvattenkvaliteten? Exempelvis från provtagning av kommunala dricksvattentäkter eller mindre enskilda täkter.
  • Var har proverna tagits?
  • När togs proverna?
  • Överstiger något av analysresultaten gällande miljökvalitetsnormer eller nationella riktvärden? Information om miljökvalitetsnormer finns i bilaga till länsstyrelsens föreskrift om kvalitetskrav för vattenförekomster i respektive vattendistrikt. Information om nationella riktvärden finns i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2).
  • Är grundvattenkvaliteten normal för området? Jämför med Bedömningsgrunderna för grundvatten (SGU-rapport 2013:01).
  • Finns det tidsserier med nivåmätningar eller analysresultat som visar på någon trend?

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut
;