Att bedöma våtmarksåtgärders effekter

Hur utvärderar man en våtmarksåtgärds potential att stärka vattenförsörjningen och minska klimatpåverkan? Här ges stöd i resonemang och beskrivning av användbara underlag.

Informationen bygger på SGU:s tidigare arbete inom ramen för Våtmarkssatsningen. På uppdrag av Naturvårdsverket har SGU sedan 2018 bistått länsstyrelserna med att granska ansökningar om LONA-bidrag för våtmarksåtgärder utifrån ett hydrogeologiskt perspektiv. Sedan 2021 har SGU även utvärderat ansökningarna med avseende på åtgärdernas klimatpåverkan.

I detta avsnitt berörs inte våtmarksåtgärders positiva effekter på till exempel biologisk mångfald, näringsupptag eller förbättring av grön infrastruktur. Dessa aspekter är dock mycket viktiga att beakta för att få en fullständig bild av vilken nytta en våtmarksåtgärd kan åstadkomma.

Att bedöma åtgärdens potential att stärka vattenförsörjningen och minska klimatpåverkan

För att bedöma en åtgärds potential utgår vi här från fyra kategorier, nämligen åtgärdens potential att:

  1. öka grundvattentillgången av värde för vattenförsörjningen
  2. hålla kvar och balansera vattenflöden i landskapet
  3. öka användningen av ytvatten på ett sätt som kan avlasta befintlig vattenförsörjning
  4. minska läckaget av växthusgaser

Gemensamt för dessa fyra bedömningskategorier är att geologin spelar en central roll för bedömningen av åtgärdens potential. Det är också viktigt att undersöka om området är utsatt är för vattenbrist. Inom detta avsnitt finns fördjupad information om hur en våtmarksåtgärd kan bedömas utifrån dessa fyra kategorier.

Förutom att se till potentialen att åstadkomma positiva effekter, bör bedömningen av en våtmarksåtgärd även beakta eventuella negativa effekter. Detta för att undersöka om de positiva effekterna överväger de negativa, om negativa effekter kan undvikas genom anpassningar av åtgärdens utformning, samt om utförandet särskilda tillstånd eller anmälningar krävs. Läs mer om detta i avsnittet Risker vid våtmarksåtgärder.

Ladda ner vår checklista "Potential våtmarksåtgärder" för att dokumentera åtgärdens potential för respektive kategori. 

Senast ändrad 2021-10-29

Skriv ut