Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Potential till andra positiva effekter

I vissa områden finns dikade våtmarker med aktiv sur sulfatjord. Där kan restaurering av våtmark vara ett sätt att minska den negativa påverkan på vattenmiljön som dessa jordar ofta ger upphov till. För områdena längst Norrlandskusten finns ett kartskikt som visar var det är sannolikt att sur sulfatjord förekommer. Längre söderut kan man titta på om jordarterna lergyttja, gyttjelera eller gyttja förekommer. Dessa ger ibland upphov till sur sulfatjord. I SGU:s rapport "Sur sulfatjord - egenskaper och utbredning" finns en utförlig beskrivning av frågeställningar som berör sur sulfatjord.

SGU:s kunskapsstöd tar inte upp våtmarksåtgärders positiva effekter på till exempel biologisk mångfald, näringsbelastning, grön infrastruktur etc. Dessa aspekter är dock viktiga att beakta för att få en fullständig bild av en åtgärds potential. För mer information om detta hänvisas till Naturvårdsverkets webbsida om våtmarker.

Senast ändrad 2021-11-02

Skriv ut