Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Övriga organiska ämnen

Övriga organiska ämnen avser här ämnen som har analyserats i grundvatten, men som inte har kunnat placeras i något av de övriga avsnitten under Organiska ämnesgrupper. Bland annat har olika typer av industri- och hushållskemikalier samt ämnen inom grupper som alkoholer, aminer, algtoxiner, freoner, terpener och vulkaniseringsmedel förts till detta avsnitt.

1,4-Dioxan.png

Exempel på molekylstruktur – 1,4-Dioxan

Definition, ursprung och användningsområden

Detta avsnitt omfattar de cirka 100 organiska ämnen som har analyserats i grundvatten och finns i SGU:s databaser, men som inte har kunnat placeras in i de ämnesgrupper som utgör egna avsnitt. Dessa ämnen har mycket olika ursprung och användningsområden. Flera av ämnena används som någon typ av industrikemikalier, eller finns i olika typer av hushålls- och hygienprodukter. I avsnittet presenteras exempelvis tillgängliga data för:

  • laurylsulfat som har ytaktiva egenskaper och används i hygienprodukter som tvål, schampo och tandkräm
  • metylparaben som bland annat används som konserveringsmedel i kosmetika
  • 1,4-dioxan som använts som stabilisator i klorerade lösningsmedel
  • metyl-tert-butyleter (MTBE) som framför allt använts som oktanhöjande tillsats i bensin
  • tris(2-butoxietyl)fosfat som bland annat används som flamskyddsmedel och som mjukgörare i plast och textilier
  • sukralos som är ett konstgjort sötningsmedel
  • linjära alkylbensensulfonater (LAS) som används i tvättmedel
  • 2-hydroxi-4-metoxi-bensofenon som används i solkräm.

Även ämnen inom grupper med begränsade dataunderlag har förts till detta avsnitt, exempelvis alkoholer, aminer, algtoxiner, freoner, terpener och vulkaniseringsmedel.

Spridningsvägar och skadliga effekter

Detta avsnitt omfattar ämnen som kan ha många olika påverkanskällor och spridningsvägar. Generellt kan industrikemikalier av olika slag spridas vid tillverkningsprocesser, från olika typer av produkter under användningsfas, och i slut- eller avfallsfas vid exempelvis förbränning eller deponering. För ämnen som finns i hushålls- och hygienprodukter är avloppsvatten ofta en betydande spridningsväg till grundvattenmiljön [1]. Vissa ämnen som förekommer i hygienprodukter, till exempel laurylsulfat samt metyl- och propylparaben, har påträffats mycket frekvent i svenskt grundvatten, bland annat i en av SGU utförd screening som riktades mot enskilda dricksvattenbrunnar med risk för avloppspåverkan [2] (se även Övriga organiska ämnen – datasammanställning).

Eventuella skadliga effekter för människa och miljö kan variera stort mellan de ämnen som förts till detta avsnitt. De allra flesta av ämnena är oreglerade i grund-, yt-, och dricksvatten (se Övriga organiska ämnen – gränsvärden och tillståndsklasser).

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut