Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Övriga organiska ämnen – gränsvärden och tillståndsklasser

Gränsvärden för övriga organiska ämnen i vatten

Inga av de ämnen som presenteras i Övriga organiska ämnen – datasammanställning har gränsvärden för dricksvatten genom dricksvattendirektivet (direktiv 2020/2184) eller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Det har inte heller tagits fram några generella tröskelvärden för dessa ämnen inom grundvattenförvaltningen.

De flesta ämnena som presenteras i avsnittet finns inte heller upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, och saknar alltså gränsvärden för ytvatten. Ett undantag är kloralkaner i fraktionen C10-C13, som regleras med gränsvärden för ytvatten (0,4 µg/l som årsmedelvärde och 1,4 µg/l som maximal tillåten koncentration). De analyser som gjorts av kloralkaner i grundvatten har dock inte visat på kvantifierbara halter.

Tröskelvärde och vända trend-värde för grundvattenförekomster

De ämnen som ingår i avsnittet Övriga organiska ämnen finns inte upptagna i den generella tröskelvärdeslistan i tabell 1 i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status (SGU-FS 2023:1). Om den kemiska sammansättningen i en grundvattenförekomst är sådan att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller kan leda till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller leda till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem, ska vattenmyndigheten dock besluta om tröskelvärden för dessa ämnen enligt 3 kap 4 § i SGU-FS 2023:1.

Vända trend-värdet beslutas för förekomster som riskerar otillfredsställande status och är direkt kopplat till åtgärdsbehovet. Vända trend-värdet är den koncentration av ett förorenande ämne vid vilken åtgärder senast ska sättas in för att grundvattenförekomsten ska behålla god status.

SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU–FS 2023:1)

Bedömning av tillstånd

För närvarande finns inga tillståndsklasser för de ämnen som förts till avsnittet Övriga organiska ämnen. Tillståndsklasser har inte tagits fram eftersom det varken finns generella tröskelvärden inom grundvattenförvaltningen, eller EU-gemensamma eller svenska gränsvärden för dricksvatten att använda som referens.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut