Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Organiska ämnesgrupper – klassindelning

Tillståndsklasser för organiska ämnesgrupper

På denna sida visas klassindelning för samtliga parametrar som tas upp i under Grundvattnets kvalitet – organiska ämnesgrupper i en sammanställd tabell. För allmän information om tillståndsklasserna, se sidan Tillståndsklasser under Om handledningen. Tillståndsklasserna framgår även på undersidorna Gränsvärden och tillståndsklasser under varje enskild ämnesgrupp. För information kring vilka specifika ämnen som ingår i olika summaparametrar, se avsnitten för respektive ämnesgrupp.

Tabellerna med tillståndsklasser kan laddas ner i pdf- och xlsx-format längst ner på denna sida.  

Sammanställning av bedömningsgrundernas klassindelning för organiska ämnesgrupper. Skalan för bedömning av grundvattnets tillstånd är indelad i fem klasser: (1) – Mycket låg halt till (5) – Mycket hög halt. Mätvärden som sammanfaller med en klassgräns placeras i den högre klassen.

Kategori

Parameter

Enhet

Tillståndsklass

1

2

3

4

5

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel, enskilt ämne

µg/l

<0,01

0,01–0,025

0,025–0,05

0,05–0,1

≥0,1

Bekämpningsmedel, totalhalt

µg/l

<0,01

0,01–0,05

0,05–0,1

0,1–0,5

≥0,5

Bromerade flamskyddsmedel

-

-

-

-

-

-

-

Dioxiner och PCB

-

-

-

-

-

-

-

Fenoler

Bisfenol A

µg/l

<0,001

0,001–0,01

0,01–0,1

0,1–2,5

≥2,5

Ftalater

Dietylhexylftalat (DEHP)

µg/l

<0,1

0,1–0,5

0,5–1

1–6

≥6

Halogenerade lösningsmedel

1,2-Dikloretan

µg/l

<0,02

0,02–0,1

0,1–0,5

0,5–3

≥3

1,2-Dikloreten (summa av isomerer)

µg/l

<0,1

0,1–1

1–10

10–50

≥50

Diklormetan

µg/l

<0,02

0,02–0,1

0,1–1

1–5

≥5

Tetraklormetan (koltetraklorid)

µg/l

<0,02

0,02–0,1

0,1–1

1–5

≥5

Trihalometaner, summa av 4

µg/l

<0,1

0,1–1

1–10

10–100

≥100

Trikloreten och tetrakloreten, summa

µg/l

<0,1

0,1–1

1–2

2–10

≥10

Vinylklorid

µg/l

<0,02

0,02–0,05

0,05–0,1

0,1–0,5

≥0,5

Klorbensener och klorfenoler

(Klorbensener och klorfenoler som utgör bekämpningsmedel utvärderas som bekämpningsmedel)

-

-

-

-

-

-

Läkemedel

Läkemedel, totalhalt

µg/l

<0,001

0,001–0,01

0,01–0,05

0,05–0,25

≥0,25

Karbamazepin

µg/l

<0,001

0,001–0,01

0,01–0,05

0,05–0,25

≥0,25

Sulfametoxazol

µg/l

<0,001

0,001–0,0025

0,0025–0,005

0,005–0,01

≥0,01

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso[a]pyren

µg/l

<0,0005

0,0005–0,001

0,001–0,002

0,002–0,01

≥0,01

PAH, summa av 3 med låg molekylvikt

µg/l

<0,001

0,001–0,01

0,01–0,5

0,5–10

≥10

PAH, summa av 5 med medelhög molekylvikt

µg/l

<0,001

0,001–0,01

0,01–0,1

0,1–2

≥2

PAH, summa av 4 med hög molekylvikt

µg/l

<0,001

0,001–0,005

0,005–0,01

0,01–0,1

≥0,1

Petroleumkolväten

Alifatiska kolväten, >C5-35

µg/l

<0,1

0,1–1

1–10

10–100

≥100

Bensen

µg/l

<0,02

0,02–0,1

0,1–0,2

0,2–1

≥1

Toluen

µg/l

<0,1

0,1–1

1–5

5–40

≥40

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS)

PFAS, summa av 24 (PFOA-ekvivalenter)

ng/l

<0,3

0,3–1

1–2

2–4,4

≥4,4

PFAS, summa av 4

ng/l

<0,3

0,3–1

1–2

2–4

≥4

Tennorganiska föreningar

(Tennorganiska ämnen som utgör bekämpningsmedel utvärderas som bekämpningsmedel)

-

-

-

-

-

-

Övriga organiska ämnen

-

-

-

-

-

-

-

 

Motsvarande tabell med tillståndsklasser för oorganiska ämnen finns på sidan Oorganiska ämnen – klassindelning.

Ladda ner tabellerna med tillståndsklasser i pdf-format

Ladda ner tabellerna med tillståndsklasser i xlsx-format

Senast ändrad 2024-02-14

Skriv ut