Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Kontakt med grundvattenberoende ekosystem (fördjupad kartläggning)

Ta fram informationen om grundvattenberoende ekosystem från den inledande kartläggningen. Använd den fördjupade informationen om utströmningsområden som togs fram i den fördjupade kartläggningen om tillrinning och flödesriktning. Mer fakta om grundvattenberoende ekosystem finns i fördjupningsavsnittet i Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten samt i rapporten Geologins betydelse för grund­ vattenberoende ekosystem (SGU-rapport  2016:11).

Besvara följande frågor om grundvattenberoende akvatiska ekosystem:

 • Har det framkommit information som föranleder en ny genomgång av var grundvattenmagasinet har kontakt med ytvatten?
 • Vilken typ av ytvatten har grundvattenmagasinet kontakt med, exempelvis hav, sjö, vattendrag eller våtmark?
 • Hur stort utbyte av vatten sker mellan de akvatiska ekosystemen och grundvattenmagasinet?
 • Hur stort är flödet från grundvattenmagasinet?
 • Hur beroende är de akvatiska ekosystemen av grundvattentillförsel? Beakta både kvantitativa och kvalitativa aspekter.
 • Finns det kända problem i något av de akvatiska ekosystemen?
 • Finns det anledning att tro att grundvattnets kvalitet eller kvantitet har påverkat eller påverkar de akvatiska ekosystemen negativt?
 • Hur stora förändringar i grundvattnets kvalitet och kvantitet kan tolereras utan en negativ påverkan på de akvatiska ekosystemen?
 • Är något av ekosystemen skyddade, exempelvis genom Natura 2000-skydd? Natura 2000-områden hittas lättast via Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur. Där finns samlad information om olika typer av områdesskydd. Läs mer om betydelsen av områdesskyddade grundvattenberoende ekosystem i fördjupningsavsnittet om grundvattenberoende ekosystem i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten samt i Geologins betydelse för grund­ vattenberoende ekosystem, SGU-rapport  2016:11.

Besvara följande frågor om grundvattenberoende terrestra ekosystem:

 • Har det framkommit information som föranleder en ny genomgång av var det finns grundvattenberoende terrestra ekosystem?
 • Vilken typ av anslutna terrestra ekosystem finns det, exempelvis översilningskärr, svämskog, alkärr eller källor? Hur är grundvattennivån i relation till de terrestra ekosystemen?
 • Finns det kända problem i något av de terrestra ekosystemen?
 • Hur beroende är de terrestra ekosystemen av grundvattentillförsel? Beakta både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
 • Finns det anledning att tro att grundvattnets kvalitet eller kvantitet har påverkat eller påverkar de terrestra ekosystemen negativt?
 • Hur stora förändringar i grundvattnets kvalitet eller kvantitet kan tolereras utan en negativ påverkan på de akvatiska ekosystemen?
 • Är något av ekosystemen skyddade, exempelvis genom Natura 2000-skydd? Natura 2000-områden hittas lättast via Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur. Där finns samlad information om olika typer av områdesskydd. Läs mer om betydelsen av områdesskyddade grundvattenberoende ekosystem i fördjupningsavsnittet om grundvattenberoende ekosystem i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten samt i Geologins betydelse för grund­ vattenberoende ekosystem, SGU-rapport  2016:11.

Hänvisar till bilaga 2 i SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Fördjupad kartläggning i vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Ett exempel på grundvattenberoende terrestert ekosystem, en typisk källmiljö i Jämtland. Foto: Magdalena Thorsbrink

Ett exempel på grundvattenberoende terrestert ekosystem, en typisk källmiljö i Jämtland.

 

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut