Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Grundvattnets kvantitet

Arbete pågår med de delar som berör grundvattnets kvantitet. Denna del är ännu inte publicerad.

I väntan på att denna del av Bedömningsgrunder för grundvatten uppdateras finns annat material som kan vara användbart vid bedömningar avseende kvantitativa grundvattenfrågor i olika sammanhang.

Se exempelvis följande handledningar och vägledningar under Användarstöd för geologiska frågor:

Handledningen Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning
Handledningen Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten
Vägledningen Vattenförvaltning av grundvatten

Se även SGU:s olika kartvisare för grundvatten, exempelvis:

SGU:s kartvisare Grundvattenmagasin
SGU:s kartvisare Grundvattentillgång i små magasin
SGU:s kartvisare Hydraulisk konduktivitet i berg

På SGU:s webbplats finns även omfattande information och data om grundvattennivåer, samt information om hur grundvattnet förväntas påverkas av ett förändrat klimat, se följande sidor:

Grundvattennivåer
Grundvatten och förändrat klimat

Senast ändrad 2024-04-10

Skriv ut