Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Referenser

[1] Naturvårdsverket, 1999: Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Grundvatten. Rapport 4915. Naturvårdsverket, 140 s.

[2] SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. Sveriges geologiska undersökning, 238 s.<resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport201301rapport/s1301-rapport.pdf>

[3] Vikberg, E., Thunholm, B, Thorsbrink, M. & Dahné, J., 2015: Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19. Sveriges geologiska undersökning.

[4] SGU, 2022: Fördjupad utvärdering av Grundvatten av god kvalitet. SGU-rapport 2022:13. Sveriges geologiska undersökning, 56 s.

[5] Naturvårdsverket, 2022: Generationsmålet. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023. Rapport 7090. Naturvårdsverket, 87 s.

[6] Eur-lex, 2020: Domstolens dom (första avdelningen) 28 maj, Eur-lex <eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2020%3A391&anchor=> åtkommen den 18 augusti 2023.

[7] Thulin, B. & Hahn, H.J., 2008: Ecology and living conditions of groundwater fauna. Technical Report TR-08-06. Svensk Kärnbränslehantering AB, 51 s.

[8] Malard, F., Griebler, C. & S Retaux, 2023: Groundwater ecology and evolution, second edition. Elsevier Science, 640 s.

[9] Laaksoharju, M., Smellie, J., Tullborg, E.-L., Gimeno, M., Molinero, J., Gurban, I. & Hallbeck, L., 2008: Hydrogeochemical evaluation and modelling performed within the Swedish site investigation programme. Applied Geochemistry 23, 1761–1795.

[10] Naturvårdsverket, 2009a: Riskbedömning av förorenade områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. Rapport 5977. Naturvårdsverket, 146 s.

[11] Naturvårdsverket, 2009b: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Naturvårdsverket, 272 s.

[12] Livsmedelsverket 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[13] World Health Organization, 2022: Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization, 614 s.

[14] Valett, H.M. & Sheibley, R.W., 2009: Biogeochemistry of Inland Waters. I G.E. Likens (red): Groundwater and Surface Water Interaction. Encyclopedia of Inland Waters, 95-106.

[15] HaV, 2021. Övervakning av grundvattenkvalitet. Programområde Sötvatten. Version 1:1, 2021-03-19. Havs- och vattenmyndigheten, 50 s. <www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/overvakningsmanualer-for-miljoovervakning/overvakningsmanualer/overvakning-av-grundvattenkvalitet.html> åtkommen den 18 augusti 2023.

[16] Theolin, F., Carlström, J. & B. Thunholm, 2018: Miljöövervakning grundvatten – utvärdering av provtagningsfrekvens. SGU-rapport 2018:16. Sveriges geologiska undersökning, 479 s.

[17] Livsmedelsverket, 2023a: Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, Naturvårdsverket <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2> åtkommen den 18 augusti 2023.

[18] Maxe, L. & Elenström, A-K., 2022: Grundämnen vid 261 vattenverk – halter före och efter rening. SGU-rapport 2022:10. Sveriges geologiska undersökning, 88 s.

Senast ändrad 2024-02-19

Skriv ut