Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Läsanvisning

Handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten utgörs av ett omfattande material. Under Om handledningen ges övergripande information om Bedömningsgrunder för grundvatten – hur handledningen tagits fram och hur den är tänkt att kunna användas, koppling till miljömål och vattenförvaltning, beskrivning av den indelning i regioner och typer av provtagningsplatser som används i handledningen, med mera.

Under Grundvattnets kvalitet – oorganiska ämnen finns information om enskilda oorganiska ämnen och parametrar, inklusive fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska parametrar. För varje ämne eller parameter finns beskrivningar och interpolerade kartor som visar haltfördelning i landet, samt information om bakgrundshalter, påverkanskällor och tillståndsklasser. Det finns även undersidor med fördjupning kring ämnenas samvariation med andra parametrar, skillnader mellan grundvatten i jord och berg, samt statistik med olika typer av geografisk indelning. Viss information som i tidigare version av Bedömningsgrunder för grundvatten angavs som bilagor återfinns nu i underavsnitten för respektive parameter.

Under Grundvattnets kvalitet – organiska ämnesgrupper finns information om olika grupper av organiska föroreningar som analyserats i grundvatten. För varje ämnesgrupp finns en generell beskrivning med information om ämnenas ursprung och användningsområde, möjliga spridningsvägar, deras beteende i mark- och grundvattenmiljön samt skadliga effekter på miljö och människa. Varje ämnesgrupp har också en undersida angående gränsvärden och tillståndsklasser – här beskrivs vilka gränsvärden som används inom vattenförvaltningsarbetet och dricksvattenreglering för ämnen inom ämnesgruppen, och tillståndsklasser avseende halter i grundvatten presenteras för de ämnen som klassindelats. För varje ämnesgrupp finns även en undersida med sammanställning av data från miljöövervakning och råvattenkontroll av grundvatten, som visar antal analyser och fynd samt percentilhalter för de specifika ämnena inom respektive ämnesgrupp.

Bedömningsgrunder avseende grundvattnets kvantitet är under utveckling, och kommer så småningom publiceras under avsnittet Grundvattnets kvantitet.

Senast ändrad 2024-02-19

Skriv ut