Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Kvalitetskrav på analyser

6 §

Alla analysmetoder, för såväl laboratorie- som fältanalyser och onlinemetoder, som tillämpas för de kemiska och fysikaliska parametrar som ingår i övervakningsprogrammen, ska valideras och dokumenteras i enlighet med standarden EN ISO/IEC-17025 eller annan motsvarande standard som är internationellt accepterad. Alla analysmetoder ska uppfylla kravet på en högsta mätosäkerhet på 50 % (k=2) vid nivån för gällande miljökvalitetsnorm och att kvantifieringsgränsen är lika med eller under ett värde som är 30 % av nivån för miljökvalitetsnormen.

Om det inte finns en fastställd miljökvalitetsnorm för en viss parameter eller om det inte finns någon analysmetod som uppfyller kraven enligt första stycket, ska övervakningen utföras med bästa tillgängliga teknik som inte medför orimliga kostnader.

 

7 §

Analyser i övervakningsprogrammet får endast utföras av laboratorier som tillämpar kvalitetssystem enligt EN ISO/IEC-17025, eller annan motsvarande standard som är internationellt accepterad. De laboratorier som används ska ha visat sin kompetens genom att delta i kompetensprövningsprogram med provningsjämförelser som omfattar alla analysmetoder tillämpade på koncentrationsnivåer som är representativa för övervakningsprogrammet samt genom analys av referensmaterial i samma koncentrationsnivåer och i förhållande till gällande miljökvalitetsnormer.

Kompetensprövningsprogrammen ska organiseras av ackrediterade organisationer eller internationellt eller nationellt erkända organisationer som uppfyller kraven i ISO/IEC 17043 eller annan motsvarande internationellt accepterad standard. Resultaten ska utvärderas enligt poängsystem fastställt i nämnda standard eller i standarden ISO-13528 eller annan motsvarande internationellt accepterad standard.

För att analyser ska få användas vid klassificering av grundvattenstatus (läs om statusklassificering i avsnitt Statusklassificering) ställs krav på analysmetoder. Användandet av föreskrifternas bestämmelser om minimikriterier för analysmetoder är ett krav enligt Tekniska direktivet (direktiv 2009/90/EG). Dessa krav finns för att säkerställa kvaliteten och jämförbarheten för analysresultat från de laboratorier som utför de kemiska analyserna från övervakningen, såväl nationellt som inom EU.

Det är vid upphandlingen av analystjänster för övervakningsprogrammet som upphandlaren ska ställa de krav på analysmetoderna som framgår av 6 § i SGUs föreskrifter om övervakning (SGU-FS 2014:1). Endast laboratorier som följer de krav som specificeras i föreskrifternas 7 § kan komma ifråga som utförare av analystjänsterna. Lägg märke till att de standarddokument som finns i föreskrifternas 6 och 7 § kan ersättas med andra motsvarande internationellt accepterade standarder.

Valet av analysparametrar avseende föroreningar från mänskliga verksamheter bestäms för varje individuell grundvattenförekomst (läs mer i avsnitt Identifiering av mänsklig verksamhet). Vid upphandlingen är det därför viktigt att veta vilka eventuella föroreningar som har identifierats i respektive grundvattenförekomst, och som föranlett bedömningen att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå eller bibehålla god status. Det är också viktigt att se till att man har rätt kvantifieringsgräns för varje ämne och denna måste specificeras i upphandlingen. Om kvantifieringsgränsen är för hög är det inte möjligt att jämföra analysresultaten med gällande tröskelvärde och analysresultatet blir oanvändbart. Om däremot kvantifieringsgränsen är onödigt låg blir analyserna onödigt dyra.

Kvantifieringsgränsen för en analys ska högst ligga på en koncentration som motsvarar 30 % av tröskelvärdet. Om tröskelvärdet är till exempel 6 µg/l så ska kvantifieringsgränsen vara 2 µg/l eller lägre. En för hög kvantifieringsgräns, till exempel 10 µg/l, innebär att man inte vet om provet överskrider 6 µg/l eller inte. Det är därför en fördel om tröskelvärdet tagits fram innan upphandlingen av analyser görs.

I 6 § anges den högsta accepterade mätosäkerheten till 50 % (k = 2). Det kan påpekas att detta är ett mycket lågt krav för de flesta ämnen vid nivån för de generella tröskelvärdena. För de flesta parametrar behövs betydligt bättre noggrannhet i analyserna för att kunna fastställa förändringar i trender. 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut