Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Lämpliga provtagningsplatser

Källor är fördelaktiga att utnyttja för provtagning, dels på grund av att grundvattnet kontinuerligt flödar ut av sig självt och därför inte behöver omsättas före provtagning, dels för att källan ger en bild av den kemiska sammansättningen för en större del av en grundvattenförekomst. I  en naturlig källa kommer inte heller det utflödande grundvattnet i kontakt med främmande material (t.ex. ett grundvattenrör i metall eller plast) som kan påverka den kemiska sammansättningen. Det är viktigt att säkerställa att källans vatten representerar den aktuella förekomstens grundvatten och inte bara t.ex. ett överlagrat svallskikt. Ofta representerar källvatten den ytliga delen av grundvattenförekomster, vilka i allmänhet har lägre jonstyrkor än de djupare delarna (läs mer i Bedömningsgrunder för grundvatten).

Vattentäkter omfattar såväl brunnar i allmänna vattentäkter som enskilda brunnar. Brunnar i allmänna vattentäkter är att föredra av två skäl. Dels för att de, till följd av ett större vattenuttag, har ett större tillrinningsområde vilket gör att proverna representerar en större del av en grundvattenförekomst, och dels därför att vattnet omsätts mer kontinuerligt än i enskilda brunnar. Nackdelen med att provta en allmän vattentäkt är att den kemiska analyseringen ofta representerar en del av grundvattenförekomsten som är skyddad mot förorenande verksamheter genom de föreskrifter som gäller inom täktens vattenskyddsområde. Det kan innebära att analyserna görs på grundvatten som har en bättre kemisk kvalitet avseende föroreningar än vattnet i resten av förekomsten. Det är därför lämpligt att också etablera provtagningsplatser utanför vattentäktens skyddszon. När man provtar en vattentäkt måste man se till att det är det obehandlade råvattnet (före rening) som analyseras.

Grundvattenobservationsrör är nödvändiga att etablera när andra möjligheter saknas för att komma åt grundvattnet inom områden som är viktiga för provtagning. Det är viktigt att observationsrören består av material som inte kontaminerar proverna, med felaktiga analysresultat som följd. Detta är speciellt viktigt för analyser av metaller och organiska ämnen. Grundvattnet måste alltid omsättas före provtagning. Vatten som provtas i grundvattenobservationsrör representerar endast ett litet område som antingen utgörs av området precis kring observationsröret eller har en större omfattning beroende på strömningsbanor och intagsdjup. Flera rör i ämneskategorianpassade material och med intag på olika nivåer kan behövas för att få en representativ bild av grundvattenkemin och för att fånga upp olika typer av föroreningar med olika densitet och förmåga att lösa sig i vatten.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut

Relaterad information