Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Statusklassificering

SGU-FS 2013:2

I slutet av varje förvaltningscykel ska en så kallad statusklassificering genomföras för alla grundvattenförekomster. Statusen för varje förekomst ska bestämmas för att det ska vara möjligt att kontrollera om vattenförvaltningens mål om god grundvattenstatus är uppnådda och att åtgärderna i åtgärdsprogrammet som fastställts under föregående förvaltningscykel gett resultat (se bild nedan). De förekomster som inte bedöms vara utsatta för risk har god status. De som bedöms riskera att inte uppnå god grundvattenstatus kan klassificeras antingen till ”god” eller som ”otillfredsställande” status, beroende på resultatet av övervakningen. Statusklassificeringen ska baseras på miljöövervakningsdata, och dessa data ska uppfylla de krav som ställs i SGU:s föreskrifter om övervakning. Om de övervakningsdata som finns inte är tillräckliga för att göra en bedömning kan en expertbedömning göras. Expertbedömningen ska göras utifrån bästa tillgängliga kunskap från kartläggningen och riskbedömningen.

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information