Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Tröskelvärden

Tröskelvärde är den koncentration som specificerar var gränsen mellan god och otillfredsställande kemisk status går för ett ämne i en viss grundvattenförekomst.

Tröskelvärden ska fastställas för varje grundvattenförekomst. Det är vattenmyndigheten som beslutar vilka tröskelvärden varje grundvattenförekomst ska ha. Alla grundvattenförekomster ska ha tröskelvärden för de ämnen som finns i bilaga 3 i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1). Om det finns andra ämnen i grundvattnet som kan ge negativa effekter på en ytvattenförekomst eller ett skyddsvärt grundvattenberonde terrestert ekosystem, ska grundvattenförekomsten ha tröskelvärden även för de ämnena.

Tröskelvärdet ska fastställas till den koncentration av ett ämne som kan finnas i en grundvattenförekomst utan att begränsa människans eller naturens användning av grundvattnet. Det inkluderar alltså både mänsklig användning, för till exempel dricksvattenändamål, och de krav som grundvattenberoende ekosystem och andra skyddade områden har. Även målsättningen att undvika inträngning av saltvatten och andra föroreningar påverkar vilken koncentration som ska fastställas. Det betyder alltså att olika grundvattenförekomster kan ha olika tröskelvärde för samma ämne.

Så snart det finns ny information som visar att ett tröskelvärde behöver ändras ska vattenmyndigheten göra det. Behov av nya eller förändrade tröskelvärden ska även ses över som en del av det löpande arbete som genomförs i sexåriga förvaltningscykler. De förändringar som görs utifrån det löpande arbetet brukar beslutas i slutet av förvaltningscykeln.

Tröskelvärdet har inte bara betydelse för klassificering av status i grundvattenförekomsten, utan även för miljökvalitetsnormen (MKN) eftersom MKN är uttryckt som god kemisk grundvattenstatus. Målsättningen som MKN anger är alltså att grundvattenförekomster ska uppnå och bibehålla god kemisk status. Att följa MKN är direkt bindande för myndigheter och kommuner enligt 5 kap. 3 § i miljöbalken. Verksamhetsutövare ska följa MKN enligt bestämmelserna i till exempel 5 kap. 4 § i miljöbalken. Mer information om hur verksamhetsutövare påverkas finns i checklistan för påverkan på grundvattenförekomster.

De generella tröskelvärden som finns i bilaga 3 i SGU-FS 2023:1 har ingen rättslig verkan. De finns som ett stöd för vattenmyndigheten i dess arbete med att besluta tröskelvärden för varje grundvattenförekomst.

De gällande tröskelvärdena för en viss grundvattenförekomst finns i de föreskrifter som är utgivna av den länsstyrelse som är vattenmyndighet i det vattendistrikt som grundvattenförekomsten ligger i. Tidigare kallades tröskelvärde för riktvärde, men det ändrades i och med att SGU-FS 2023:1 trädde i kraft 1 mars 2023. Vattenmyndigheten har samlat alla sina föreskrifter på sin webbplats. I beslut fattade innan mars 2023 används därför begreppet riktvärde istället för tröskelvärde. För de ämnen där vattenmyndigheten gjort en statusklassificering, visas gällande riktvärden i VISS. De visas genom att gå in på det enskilda ämnet under ”Statusklassificering” i vyn för den specifika grundvattenförekomsten. Observera att alla grundvattenförekomsters riktvärden inte syns där. 

Senast ändrad 2023-08-17

Skriv ut