Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Tröskelvärden

Tröskelvärde är den halt som specificerar var gränsen mellan god och otillfredsställande kemisk status går för det ämnet i en viss grundvattenförekomst.

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

Tröskelvärden ska fastställas för varje grundvattenförekomst. Olika grundvattenförekomster kan ha olika tröskelvärden. Det är vattenmyndigheten som beslutar vilka tröskelvärden varje grundvattenförekomst ska ha. Bestämmelserna om det finns i 3 kap 4-6 §§ SGU-FS 2023:1. Tröskelvärdet är den koncentration av ett ämne som specificerar var gränsen mellan god och otillfredsställande kemisk status går i den grundvattenförekomsten. Det har inte bara betydelse för klassificering av status i grundvattenförekomsten, utan även för miljökvalitetsnormen (MKN) eftersom MKN är uttryckt som god kemisk grundvattenstatus. Målsättningen som MKN anger är alltså att grundvattenförekomster ska uppnå och bibehålla god kemisk status. Att följa MKN är direkt bindande för myndigheter och kommuner enligt 5 kap. 3 § i miljöbalken. Verksamhetsutövare ska följa MKN enligt bestämmelserna i till exempel 5 kap. 4 § i miljöbalken. Mer information om hur verksamhetsutövare påverkas finns i en checklista.

Tröskelvärdet ska fastställas till den halt av ett ämne som kan finnas i en grundvattenförekomst utan att begränsa användningen av grundvattnet. Det inkluderar både mänsklig användning och de krav som grundvattenberoende ekosystem och andra skyddade områden har. Även målsättningen att undvika inträngning av saltvatten och andra föroreningar påverkar vilken halt som ska väljas.

 

 

Senast ändrad 2023-04-20

Skriv ut