Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljöövervakning av anslutna akvatiska ekosystem

Målet med övervakningen av anslutna akvatiska system är att beskriva grundvattnets påverkan på förhållandena i det akvatiska ekosystemet, både genom mängd och kvalitet på det utströmmande grundvattnet.

Inför starten av övervakningen av ett akvatiskt ekosystem är det viktigt att förstå områdets geologi och hur ekosystemet försörjs med vatten. En viktig del är att skapa sig en uppfattning om mängden grundvatten som kan bidra till livsmiljön i det akvatiska ekosystemet. Det är också värdefullt med förståelse för hur grundvattenberoendet ser ut i det akvatiska systemet: om det är en diffus påverkan på hela vattenvolymen eller om beroendet är starkare i vissa punkter. 

För såväl kvantitativ som kvalitativ uppföljning av grundvattnets bidrag till miljön i ekosystemet så gäller det att finna lämpliga övervakningspunkter i anslutning till platsen där det bedöms ske en utströmning. Den valda provpunkten ska återspegla kvaliteten på det grundvatten som strömmar ut till det aktuella ekosystemet. En aspekt att ha i åtanke är att vattenkemin i många fall förändras i gränszonen mellan grundvatten och ytvatten, det vill säga strax innan grundvattnet flödar ut i ytvattnet. Den vattenkemi som råder i grundvattnet i ett grundvattenrör beläget före en utströmningspunkt, kan med andra ord hinna förändras något innan det når ytvattenförekomsten och det aktuella ekosystemet.

En övervakningspunkt kan utgöras av befintliga rör, brunnar eller källor. Det kan även vara befogat att etablera nya övervakningsrör. Om det råder osäkerhet om vilken nivå i marken som utströmningen sker på, kan flera rör med olika rördjup etableras. Dessa kan sedan användas för att få information om förhållandena på olika nivåer i grundvattenförekomsten.  

Mätningarna av nivån kan med fördel vara täta i början för att förbättra kunskapen om grundvattenförekomsten. Mätningar av nivå inom operativ övervakning ska ske med minst en till två mätningar per månad. Operativ övervakning av kemisk grundvattenstatus ska ske med minst ett prov per år. Det kan finnas synbara utflöden av grundvatten, såsom källflöden i strandkanten eller områden med tydliga järnutfällningar. Då bör uppföljningen av grundvattentillskottet till ekosystemet också inkludera fältiakttagelser och dokumentation av dessa grundvattenutflöden.

För provtagning och analys av grundvattnets kvalitet tillämpa kvalitetskraven enligt SGU:s föreskrift SGU-FS 2014:1. Se avsnitt Övervakning av kemisk grundvattenstatus samt avsnitt Övervakning av kvantitativ status.

Övervakningsdata ska rapporteras till nationella datavärd. För grundvattennivåer och grundvattenkemi är det SGU som är datavärd.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut