Handledning Geologi i översikts­planering

Vatten­försörjning

Vattenförsörjning utgör i många fall ett mellankommunalt intresse då en kommun för sin vattenförsörjning kan vara beroende av att kunna gör ett vattenuttag i en angränsande kommun eller ett angränsande län.

Ett viktigt underlag för översiktsplanen är därför ett kunskapsunderlag som visar viktiga yt- och grundvattenresurser för vattenförsörjningen. Arbetet med att peka ut de för vattenförsörjningen viktiga områdena kan ha utförts i en regional och eller kommunal vattenförsörjningsplan, i en kommunal VA-plan eller som en del i arbetet med översiktsplanen. Detta arbete bör ha lyft resurser som är av vikt såväl inom den egna kommunen/länet som i angränsande kommuner/län.

På boverkets hemsida finns en handbok för hur man förhåller sig till vattenförsörjning i översiktsplanen. Se länk under rubrik Andra webbplatser.

Senast ändrad 2021-09-02

Skriv ut