Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Magnesium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av magnesium i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

För magnesium framgår att halterna normalt är högre i berggrundvattnet än i jordgrundvattnet. Undantag utgörs främst av området norr om Mälaren och delar av Södermanland. För kalcium är det tydligt att grundvatten i jord i områden med kalkrika jordarter har högre kalciumhalt än berggrundvattnet i samma områden. Samma mönster finns inte för magnesium.

Läs mer i avsnitt Kalcium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut