Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Magnesium – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan magnesium och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt alkalinitet och kalcium i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för magnesium grundas på cirka 114 000 magnesiumanalyser, varav 97 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 37 procent från Vattentäktsarkivet, 7 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 56 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både magnesium och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Magnesium är starkt kopplat till kalcium och uppvisar ett liknande samvariationsmönster som kalcium med andra parametrar.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut