Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kalcium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av kalcium i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

För kalcium framgår att halterna i större delen av Sverige är högre i berggrundvattnet än i jordgrundvattnet. I kalkpåverkade områden är dock halterna av kalcium högre i jordgrundvattnet. I dessa områden med lättvittrade jordarter kan även grundvattnet i jordlager få höga kalciumhalter. Att kalciumhalten ibland är lägre i de bergborrade brunnarna skulle kunna bero på att kalcit fälls ut när koldioxidtrycket minskar och både pH-värdet och temperaturen stiger i det djupare grundvattnet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut