Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kalcium – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan kalcium och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt alkalinitet och magnesium i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för kalcium grundas på cirka 114 000 kalciumanalyser, varav 97 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 37 procent från Vattentäktsarkivet, sju procent från nationell och regional miljöövervakning, och 56 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både kalcium och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Analys av samvariationen visar att kalcium korrelerar positivt med pH förutom i den högsta pH-klassen där det är sannolikt att utfällning av kalciumkarbonat (kalcit) begränsar kalciumhalten. Vid de reaktioner som fäller ut kalcit, eller som vid vittring frigör kalcium, så deltar även (väte)karbonatjoner. Dessa utgör den absoluta merparten av vattnets alkalinitet och kalciumhalten korrelerar därför med alkaliniteten. En positiv korrelation finns också mellan kalcium och konduktivitet. Kalcium och alkalinitet utgör i många vatten huvudkomponenterna i grundvatten och bidrar starkt till konduktiviteten.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut