Att borra i berg och jord

Att borra i berg och jord

När man borrar ner i marken kommer man igenom olika jord- och berglager. Vissa lager kan vara lättare att ta sig igenom med borren medan andra lager kan vara svårare. Även berg kan vara olika svårt att borra i beroende på vad det är för typ av berg eller om det har mycket sprickor i.

Morän

Morän är en jordart som ofta innehåller en blandning av lera, sand, sten och grus. Ibland kan det även finnas block i moränen.

SE BILDER

Berg med sprickor

Berg kan av olika anledningar ha sprickor. Det är viktigt att hålla reda på detta när man till exempel borrar tunnlar.

SE BILDER

ATT BORRA I BERG OCH JORD

Marken består av berg och jord. Det är stor skillnad mellan att borra i berg eller jord. Det är också stor skillnad mellan olika sorters berg och olika sorters jord.

Här berättar vi om berg, jord och det vatten som finns i marken (grundvatten). Med andra ord: om Sveriges geologi

Att borra i jord

Jord kan till exempel bestå av lera, sand, grus och sten, eller en blandning av dessa. Jord delas in i olika jordarter.

I Sverige är den vanligaste jordarten morän. Morän är en kompakt jordart som innehåller allt från grus och småstenar, till riktigt stora stenblock. Olika borrtekniker fungerar olika bra i olika typer av jordarter.

Gemensamt för all borrning i jord är att det borrade hålet måste stabiliseras för att jord inte ska rasa in i hålet och för att hålet inte ska kollapsa helt. Därför installerar man ett skyddsrör när man borrar. Skyddsrör kallas ofta också för foderrör.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Vad består en jordart av?
  • Vad heter den vanligaste jordarten i Sverige?
  • Kan man använda samma borrteknik i alla jordarter?

 

Att borra i berg

Under jorden finns berggrunden. Berggrunden består av olika bergarter. Bergarterna har olika egenskaper. Till exempel är de olika hårda. Även en och samma bergart kan vara olika hård.

Berggrunden i stora delar av Sverige består av så kallat kristallint berg, till exempel bergarterna granit och gnejs. I vissa områden finns sedimentära bergarter som kalksten och lerskiffer, men de är inte lika vanliga.

Berggrunden kan också ha sprickor. Om det finns områden med mycket sprickor kallas de sprick- och deformationszoner. Sprickor gör att berggrunden kan bli mindre stabil.

Det kan också finnas grundvatteni sprickorna. Sprickor är till exempel viktigt när man letar efter vatten i berggrunden.

När man prospekteringsborrar (kärnborrar) letar man ofta efter vissa mineral. Det är mineralen som bygger upp bergarterna. Vissa mineral innehåller värdefulla ämnen, som guld och silver. Ibland kan man se att borrkärnorna glittrar, och det kan betyda att det finns värdefulla metaller i dem.

 

frågetecken
  Testa dig själv!

  • Ge exempel på olika bergarter som finns i Sverige.
  • Varför kan sprickor vara viktiga att hitta när man borrar i berg?
  • Vad bygger upp bergarterna?