Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Parametrar som ska övervakas

15 §

Inom den operativa övervakningen ska det eller de förorenande ämnen, eller indikatorer för dessa föroreningar, som har legat till grund för bedömningen att grundvattenförekomsten är utsatt för risk att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus analyseras. Operativ övervakning kan avbrytas när koncentrationerna av förorenande ämnen eller indikatorer underskrider de fastställda koncentrationsnivåerna för utgångspunkt för att vända trend för ämnena eller indikatorerna i fråga och visar en nedåtgående eller avsaknad av trend.

I den operativa övervakningens mätprogram ska man inkludera de förorenande ämnen, eller indikatorer för dessa, som bidragit till att grundvattenförekomsten bedöms riskera att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus, se tabellen nedan. Dessa ämnen har identifierats vid kartläggningen och riskbedömningen.

Den operativa övervakningen kan avbrytas när grundvattenförekomsten inte längre är i risk. Det innebär att halterna underskrider tröskelvärdet för grundvatten och att de inte visar på uppåtgående trender.

Tabellen visar parametrar som ska ingå i operativ övervakning. Utdrag ur SGU:s föreskrift om övervakning (SGU-FS 2014:1, bilaga 1).
Parametrar
Obligatoriska parametrar Parametrar som indikerar den påverkan som föranlett operativ övervakning.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut