Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Provtagningsfrekvens

13 §

Operativ övervakning ska bedrivas mellan de perioder då kontrollerande övervakning genomförs. Tillräckligt antal provtagningar, dock minst en provtagning per år, ska utföras för att inom en sexårsperiod kunna identifiera en signifikant uppåtgående trend och fastställa trendbrott.

Den kontrollerande övervakningen utförs det första året i övervakningscykeln och därefter vart sjätte år. Den operativa övervakningen bedrivs under de mellanliggande fem åren. Tillräckligt antal provtagningar ska utföras för att inom en sexårsperiod kunna identifiera en signifikant uppåtgående trend och fastställa trendbrott.

Operativ övervakning ska utföras minst en gång per år men övervakningsfrekvensen ska anpassas till magasinets egenskaper och förekomstens sårbarhet. Provtagning en gång per år kan räcka när det är fråga om djupa flöden, där de tidsmässiga förändringarna i grundvattnets kemiska sammansättning är mycket små. Om det är fråga om grundare flöden i sand- och grusavlagringar är en lämplig provtagningsfrekvens två gånger per år, förslagsvis vid hög- och lågvattensituationer. Vid säsongsberoende påverkan kan det vara bra med provtagning fyra gånger per år, så att provtagningen anpassas till de säsongsvisa variationerna.

Tabellen nedan är hämtad från CIS Guidance Document No. 15 och ger vägledning för övervakningsfrekvenser inom den operativa övervakningen. Den ger förslag på provtagningsfrekvens i olika typer av akviferer utifrån deras sårbarhet och hur föroreningarna tidsmässigt tillförs akviferen. De flesta av de Svenska grundvattenmagasinen är öppna sand- och grusavlagringar i grusåsar eller liknande, och internationellt sett är flödena snarare grunda än djupa. Vid säsongsberoende påverkan bör provtagningsfrekvensen anpassas till hur grundvattnet varierar över året i den del av Sverige där grundvattenförekomsten är belägen (se Bedömningsgrunder för grundvatten).

Sprickakviferer i kristallint berg kan vara mycket föroreningskänsliga och variationerna relativt snabba, så en provtagningsfrekvens på fyra gånger per år är lämplig. Samma grundvattendynamik råder i morän, så om ett grundvattenmagasin avgränsats i moränområden och det finns anledning att utföra operativ övervakning, så är det lämpligt att provtagningen utförs fyra gånger per år.

Tabellen visar förslag till övervakningsfrekvenser för operativ övervakning givna i CIS Guidance Document No 15.
  Typ av akvifer
Sluten akvifer Öppen akvifer
Sand och grusavlagringar Kristallint berg Karst
Djupa flöden Grunda flöden
  Kontinuerlig påverkan årlig 2 ggr/år 2 ggr/år kvartal kvartal
Hög sårbarhet Säsongsberoende påverkan årlig årlig lämplig lämplig lämplig
Kontinuerlig påverkan årlig årlig 2 ggr/år 2 ggr/år kvartal
Låg sårbarhet Säsongsberoende påverkan årlig årlig lämplig lämplig lämplig
Trendbedömningar årlig 2 ggr/år 2 ggr/år 2 ggr/år -

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut

Relaterad information