Handledning Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Om handledningen och kartan

Här hittar du fakta om kartans målgrupp, begränsningar, möjligheter och hur informationen har tagits fram.

Så här fungerar kartan

  • Den är ett översiktligt underlag för planering i tidiga skeden.
  • Den pekar ut aktsamhetsområden där det kan finnas förutsättningar för jordskred i ler- och siltmark.
  • Den bygger på analyser av marklutning i ler- och siltmarker samt deras närhet till vatten.

Viktigt att känna till är också att:

  • Analysmetoden gör att det finns aktsamhetsområden i kartan som inte är relevanta, eftersom kartans syfte är att ge en generell och rikstäckande bild. Därför tar analysmodellen som ligger till grund för kartan inte hänsyn till vissa regionala förhållanden, till exempel regioner där leror generellt har en liten skredbenägenhet.
  • Kartan visar områden där det kan finnas naturliga förutsättningar för skred. Däremot ger den ingen information om den faktiska risken eller sannolikheten för att skred kan ske. Om ens planerade markarbete berörs av något av aktsamhetsområdena bör man därför alltid först göra en platsspecifik bedömning. En sådan bedömning omfattar både geologiska och geotekniska förhållanden samt osäkerhet och felkällor i kartan.

Allt viktigare i takt med klimatförändringarna

I dagens samhällsplanering behöver man ta hänsyn till markstabilitet och förutsättningar för skred. Många regioner har planer på stora investeringar i byggande och infrastruktur. Samtidigt gör bland annat klimatförändringar att risken för sämre markstabilitet ökar i många områden. Några bidragande faktorer är fler och häftigare skyfall, höga flöden i vattendrag och stigande havsnivåer. I takt med dessa nya klimatförhållanden blir det allt viktigare att ha koll på den naturliga markstabiliteten.

Informationen i den här kartan utgör ett första, översiktligt underlag som hjälper till att identifiera områden där det kan finnas en naturlig risk för skred. Den är begränsad till områden med finkorniga jordarter eftersom det är i sådana jordarter som förutsättningarna för skred är störst.

Läs mer om kartan i avsnitten nedan

Senast ändrad 2019-03-06

Skriv ut