Vad ska du använda kartan till?

Här hittar du information om kartans användningsområden, samt exempel på praktiska tillämpningar.

Kartan är ett översiktligt underlag för planering i tidiga skeden och används för att identifiera områden där det kan finnas förutsättningar för skred och det behövs en mer detaljerad granskning. Detta är bland annat aktuellt när man:

  • tillämpar plan- och bygglagen, det vill säga både vid översiktlig kommunal planering och detaljplanering
  • gör stabilitetsbedömningar för ärenden som rör bygglov, infrastrukturförorenade områden och skogsbruk.
Tabell över begrepp kring översiktlig planering och efterföljande processer. Kartan över skredförutsättningar ska främst användas för översiktlig planering (gulmarkerad), men kan även ge stöd i andra planeringsskeden. 
Skede Kommunal planering  Vägplanering  Järnvägsplanering 
Översiktlig planering  Översiktsplan  Förstudie
Vägutredning 
Förstudie
Järnvägsutredning 
Detaljerad planering  Detaljplan
Bygglovshandling 
Arbetsplan
 
Järnvägsplan 
Byggprojektering  Bygghandling  Bygghandling  Bygghandling 

Senast ändrad 2019-03-06

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Vad ska du använda kartan till?"

De aktsamhetsområden som pekas ut motsvarar ungefär stabilitets­zon 1 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) kartering och bör hanteras på liknande sätt i planeringen. Den väsentliga skillnaden är att karteringen inte är begränsad till bebyggda områden samt att den inte bygger på fältobservationer eller flygbildstolkning.