Handledning Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Översiktlig planering

Översiktsplanen vid planerade markarbeten kan redovisa aktsamhetsområden från kartan för att visa på markens jordförhållanden. Det underlättar möjligheten att bedöma risken för olyckor orsakade av skred och kostnader för exploatering.

Kartan kan användas för att identifiera områden där man ska uppmärksamma och beakta stabilitetsförhållandena. Den ger en indikation om var man kan behöva utreda stabiliteten ytterligare. Utpekade aktsamhetsområden och angränsande områden kan därför betraktas som områden med utredningsbehov. Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för naturolyckor som översvämning, ras, skred och erosion.

Undvik stora kostnader

Stabilitetsproblem kan medföra höga kostnader för såväl exploatering som bebyggelse. Kartan indikerar alltså områden där det kan bli dyrt med stabilitetsåtgärder och grundläggning, eftersom exploatering eller byggnation inom ett markerat aktsamhetsområde kan medföra dyrare grundläggningsarbeten.

Ta hänsyn till den regionala skredbenägenheten

Finkorniga jordarters skredbenägenhet varierar över landet på grund av deras sammansättning och den miljö de är avsatta i. Därför behövs det en allvarligare hantering av ett utpekat aktsamhetsområde som ligger där skredbenägenheten är betydande eller påtaglig. I de regioner som karaktäriseras av låg skredbenägenhet finns det normalt inget skäl att peka ut områden med aktsamhetsområden i översiktsplaneringen. SGU har en riksöversikt över skredbenägenheten över finkorniga jordar (öppnas i ett nytt fönster), som kan hjälpa dig att bedöma din lokala skredbenägenhet.

Senast ändrad 2019-03-06

Skriv ut