Handledning Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Exempel på användning

Exempel 1: Planering av bostadsområde

Risker vid planering av bostadsområde

En tänkbar situation vid planering av nytt bostads­område (ljusblått). Planskiss B är att föredra ur grundläggningssynpunkt då Planskiss A kan medföra förhöjda kostnader för geotekniska utredningar och eventuell markstabilisering enligt kartdatabasens klassificering av jordar med förutsättning för jordskred. Planskiss B angränsar dock till områden där det kan finnas stabilitetsproblem och kan på så sätt påverkas (dock i mindre omfattning än i exempel A).

Exempel 2: Planering mot erosion

Planering mot erosion

Finns det förutsättningar för erosion (svarta pilar) längs kust kan släntstabiliteten förändras så att följden blir ras eller skred inom ett område med förutsättning för skred (förvärrande faktorer).

Exempel 3: Planering av samhällsfunktioner

Samhällsfunktioner i riskområden

Sjukhus, skolor och brandstationer som är belägna i områden med skredförutsättningar (rött). Har någon rapporterat markrörelser, sprickor i mark eller grund? Vart tar regnvattnet vägen efter ett skyfall i dessa områden?

Exempel 4: Planering mot förorenad mark

Planering mot förorenad mark

Ras och skred i kombination med föro­renade områden kan ge okontrollerad spridning av till exempel tungmetaller, petroleum och gödningsmedel som medför risker för grundvattentäkter etc. Dessutom kan föroreningar påverka markens egenskaper kemiskt med försämrad markstabilitet som följd.

Riskklassning (enl. MIFO-klassning), potentiellt förorenade områden.

Senast ändrad 2019-03-06

Skriv ut