Handledning Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Så här har kartan tagits fram

Kartan visar aktsamhetsområden där det finns en risk för skred. Analysen bygger på SGU:s information om jordarter i Sverige, markens lutning och hur nära det är till vatten.

Utgångspunkten i analysen är att det kan finnas förutsättningar för skred i ler- och siltjordar som antingen har en kritisk marklutning eller som ligger nära vatten och vattendrag. I kartan bildar sådana jordar så kallade aktsamhetsområden. Aktsamhetsområdena är

  • områden med finkorniga jordarter där mark uppnår en kritisk lutning
  • områden med finkorniga jordarter längs med stränder oavsett hur mycket marken lutar
  • hela det område som kan omfattas av ett skred, ända från släntfoten till området ovanför slänten.

Metoden är utvecklad av Ari Tryggvason vid Uppsala universitet (Tryggvason m.fl. 2015) och gör att inte bara slänten med kritisk vinkel syns som aktsamhetsområde utan även hur långt upp i sluttningen ett skred kan gå.

Kartan, kartbeskrivningen och denna handledning är framtagna i samverkan mellan SGU och Statens geotekniska institut (SGI). Den bygger på en metod utvecklad av Ari Tryggvason vid Uppsala universitet (Tryggvason m.fl. 2015) samt på erfarenheter av den nationella översiktliga stabilitetskarteringen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för.

Senast ändrad 2019-03-06

Skriv ut