Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Uran – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av uran i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få provtagningspunkter, vilket ger osäkra resultat.

Hög uranhalt är vanligare i berggrundvattnet än i jordgrundvattnet. De undantag som syns på kartan är främst i områden där halterna i grundvattnet är höga i både jord- och bergbrunnar.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut