Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Uran – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan uran och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt radon i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för uran grundas på cirka 44 500 analyser, varav 98 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 11 procent från Vattentäktsarkivet, drygt 1 % från nationell och regional miljöövervakning, och 88 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre data, eftersom endast de prover där både uran och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Analys av samvariationen visar att uran framför allt går i lösning i svagt aeroba grundvatten med måttligt höga pH-värden. Eftersom uranhalten vanligtvis är högre i djupare grundvatten finns en positiv korrelation med vattnets konduktivitet. Radon som bildas som ett led i urans (238U) radioaktiva sönderfallskedja uppvisar ett positivt samband med uran.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut