Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Sulfat – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan sulfat och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt ammonium, nitrat, nitrit och bakterier i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för sulfat grundas på cirka 119 000 sulfatanalyser, varav 83 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 25 procent från Vattentäktsarkivet, 7 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 68 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både sulfat och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Analys av samvariationen visar att sulfat korrelerar positivt med pH och konduktivitet vilket indikerar att miljöer med lättvittrade bergarter eller saltvattenpåverkan ger hög sulfathalt. Diagrammet med redoxklasser är gråmarkerat eftersom vattnets innehåll av sulfat ingår i beräkning av redoxklass.

Läs mer i avsnittet Syre och redoxförhållanden

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut