Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Sulfat – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av sulfat i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Kartan visar att sulfathalterna generellt sett inte skiljer sig så mycket åt i jord- respektive berggrundvatten. Lokalt kan dock betydande skillnader förekomma.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut