Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Radon – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av radon i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Det är tydligt så att radon förekommer i högre halter i berggrundvatten än i jordgrundvatten. De undantag till detta mönster som syns i sedimentära berggrundsområden på Öland och Gotland, samt i de centrala delarna av Jämtland, kan bedömas som osäkra eftersom de bygger på mycket få prover framför allt vad avser jordgrundvattnet.

 

Senast ändrad 2024-02-01

Skriv ut