Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Radon – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan radon och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt uran i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för radon grundas på cirka 33 400 analyser, varav drygt 90 procent är från 2000-talet och övriga äldre. Av analyserna kommer 15 procent från Vattentäktsarkivet, 0,3 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 85 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både koppar och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Föga förvånande syns en tydlig samvariation mellan uppmätta radon- och uranhalter. Det förefaller också föreligga samband mellan radonhalter i grundvatten och pH och konduktivitet. Höga radonhalter förekommer främst i bergborrade brunnar där också pH- och konduktivitetsvärdet är högre.

Senast ändrad 2024-02-01

Skriv ut