Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

pH – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan pH i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter, vilket ger osäkra resultat.

pH vanligtvis är högre i vatten från bergborrade brunnar än i vatten från brunnar i jordlagren. I områden påverkade av kalk är pH-värdena ganska lika i jord- och berggrundvatten.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut