Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

pH – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan pH och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt alkalinitet i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för pH grundas på ca 147 000 pH-analyser, varav 81 procent är från 2000-talet och övriga är äldre.  Av analyserna kommer 34 procent från Vattentäktsarkivet, 6 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 60 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre data, eftersom endast de prover där både pH och den aktuella samvariationsparametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Även diagrammet för pH visas. I detta anges antal analyser (Nobs) i varje pH-klass.

 

Huvuddelen av pH-värdena är uppmätta på laboratorium vilket generellt ger högre värden än om de mätts direkt vid provtagningen. Av diagrammen framgår att samvariationen med alkalinitet som väntat är stark. Även med konduktivitet syns en stark samvariation – pH och konduktivitet höjs allteftersom vittringsprocesser frigör alkalinitet och baskatjoner.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut