Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nickel – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av nickel i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

För nickel är det svårt att se något tydligt mönster avseende halterna i jord- respektive berggrundvatten. Särskilt förhöjda halter tycks vanligare i jord än i berg och kan möjligen korrelera med vissa typer av verksamheter. Eventuellt kan effekter av korrosion av nickelhaltigt material i tekniska installationer också ha viss inverkan i kartbilden.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut