Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nickel – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan nickel och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt zink, koppar och krom, i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för nickel grundas på cirka 41 000 nickelanalyser, varav i princip samtliga är från 2000-talet. Av analyserna kommer 14 procent från Vattentäktsarkivet, 11 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 75 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen kan bygga på färre analyser, eftersom endast de prover där både nickel och den aktuella parametern analyserats finns med i respektive boxplotdiagram.

De högsta nickelhalterna förekommer som väntat vid förhållandevis lågt pH. Speciellt höga halter i samband med låg konduktivitet indikerar troligtvis speciellt höga halter i ytligt grundvatten. Med undantag för de allra lägsta COD-halterna, syns en positiv korrelation som skulle kunna förklaras genom organisk komplexbildning. Speciellt höga halter i redoxklass ”blandvatten” skulle kunna bero på mobilisering i samband med varierande grundvattennivåer.

Nickel samvarierar med zink, koppar och krom. Nickel och andra metaller kan frigöras vid korrosion av fastighetsinstallationer (särskilt för de prover som kommer från enskilda brunnar), vilket kan utgöra en del av förklaringen till samvariationen. Höga samtidiga halter av nickel och andra metaller kan även bero på att de ofta uppträder i samma geologiska miljöer, se till exempel kartorna över nickel och zink i Geokemisk atlas över Sverige [3]. Ytterligare en möjlig förklaringsfaktor är påverkan från föroreningskälla (utsläpp från industri, deponi eller dylikt).

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut