Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nickel – referenser

[1] SGU, 2007: Mineralmarknaden. Tema: Nickel. Per. publ. 2007:1. Sveriges geologiska undersökning, 90 s.

[2] SGU, 2021: Bergverksstatistik 2021. Periodiska publikationer 2022:1. Sveriges geologiska undersökning, 86 s.

[3] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[4] SGU, 2022: Nationell grundvattenövervakning – databas (GRVO). Grundvatten i jord 2012-2021. Sverige. 2022-06-13.

[5] Becher, M., Sohlenius, G. & Öhrling, C., 2019: Sur sulfatjord– egenskaper och utbredning. SGU-rapport 2019:13. Sveriges geologiska undersökning, 37 s.

[6] Berggren Kleja, D., Elert, M., Gustafsson, J.P., Jarvis, N. & Norrström, A-C., 2006: Metallers mobilitet i mark. Rapport 5536. Naturvårdsverket, 115 s.

[7] Nordbäck, J., Tiberg, C. & Lindström, Å., 2004: Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige. Varia 550. Statens geotekniska institut, 84 s.

[8] Ejhed, H., Hansson, K., Olshammar, M., Lind, E., Nguyen, M., Hållén, J., Allard, A-S., Stadmark, J., Jutterström, S., Löfgren, S. & Hellgren, S., 2018: Belastning och påverkan från dagvatten. Källor till föroreningar i dagvatten, potentiell effekt och jämförelse med belastning från andra källor. SMED Rapport Nr 12. Svenska MiljöEmissionsData, 112 s.

[9] Fredricsson, M., Danielsson, H., Hansson, K., Pihl Karlsson, G., Nerentorp, M., Potter, A., Hansson, H-C., Areskoug, H., Tunved, P., Mellqvist, J., Lindström, B., Nanos, T., Andersson, S., Carlund, T. & Leung, W., 2021: Nationell luftövervakning. Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m 2019. Nr C 584. IVL Svenska Miljöinstitutet, 220 s.

[10] Larsen, F. & Postma, D., 1997: Nickel mobilization in a groundwater well field: release by pyrite oxidation and desorption from manganese oxides. Environmental Science & Technology 31(9), 2589–2595.

[11] Haber, L.T., Bates, K. K., Allen, B.C., Vincent, M.J. & Oller, A.R., 2017: Derivation of an oral toxicity reference value for nickel. Regulatory Toxicology and Pharmacology 87(1), 1–18.

[12] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 28 april 2023.

[13] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[14] WHO, 2021: Nickel in drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization, 36 s. 

[15] EFSA, 2020: Update of the risk assessment of nickel in food and drinking water. EFSA Journal 18(11), e06268. European Food Safety Authority, 101 s.

[16] Livsmedelsverket, 2019: Allergiskt kontakteksem och andra hudreaktioner mot nickel och särskilda ämnen i mat. L 2019 nr 12. Livsmedelsverket, 24 s.

[17] Bertills, U., Berntell, A., Aastrup, M., Thunholm, B. & Johnson, J., 1995: Grundvattnets kemi i Sverige. Rapport 4415. Naturvårdsverket, 52 s.

[18] Johansson, K., 1997: Metallhalter i svenska sjöar och vattendrag. I Sjöar & vattendrag. Årsskrift från miljöövervakningen 1997. Sveriges lantbruksuniversitet, 14–21.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut