Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Natrium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av natrium i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

För natrium framgår att halterna är högre i berggrundvattnet än i jordgrundvattnet, särskilt stor skillnad är det i områden som legat under hav efter istiden (under den marina gränsen, MG) och i områden med sedimentär berggrund. Avvikelser med högre natriumhalt i jordgrundvattnet kan bero på lokal påverkan, exempelvis vägsaltsanvändning.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut