Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Natrium – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan natrium och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt klorid i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningpunkt.

Diagrammen för natrium grundas på cirka 103 000 natriumanalyser, varav 96 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 30 procent från vattentäktsarkivet, 8 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 62 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både natrium och den aktuella samvariationsparametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Natriumhalten korrelerar med pH och konduktivitet. pH ökar liksom natrium vid vittring. Vittring av natriummineral är oftast långsam vilket innebär att halterna ökar med uppehållstid och djup i grundvattnet. En annan källa till natrium är havssalt, både från relikt saltvatten och från sedimentära bergarter. Även dessa bidrag ökar med brunnsdjupet.

Natrium och klorid utgör i många vatten en huvudkomponent i grundvatten och bidrar starkt till konduktiviteten.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut