Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Mangan – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av mangan i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

För mangan framgår att halterna normalt är högre i berggrundvattnet än i jordgrundvattnet, i synnerhet i områden över den marina gränsen (MG).

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut