Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Krom – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av krom i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Uppmätta halter är generellt låga i såväl berg som jord och ger inget tydligt mönster sett till landet i stort. Eventuellt kan korrosion av ledningar och tekniska installationer i enskilda brunnar ha viss inverkan i kartbilden.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut